تاریخی

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم چون خدای هرکس همان است که خود او می گوید...

تاریخی

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم چون خدای هرکس همان است که خود او می گوید...

تاریخی

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم چون خدای هرکس همان است که خود او می گوید...

تاریخی

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم چون خدای هرکس همان است که خود او می گوید...

ABOUT US

The California Zoroastrian Center (CZC) is recognized by IRS as a non-profit charitable religious organization.

ADDRESS

714-893-4737

8952 Hazard Ave
Westminster, CA 92683

info@czc.org

SUBSCRIBE TO CZC NEWSLETTER

California Zoroastrian Center © 2019 - All rights reserved