top of page
  • Writer's pictureCZC

Sadeh Celebration


یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد ز هوشنگ ماند این سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریار جشن سده روز شنبه ۲۶ ژانویه از ۶ پسین همراه با آتش افروزی و برنامه‌های شاد در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار خواهد شد

*****

Sadeh Celebration will be held on Saturday Jan. 26th from 6 pm at California Zoroastrian Center.74 views

Recent Posts

See All
bottom of page